Forum Dyskusyjne Portalu Mrooczlandia
Witamy gościa ( Zaloguj się | Zarejestruj ) Wyślij ponownie potwierdzenie rejestracji

>

Zasady Porządkowe / Regulamin

- Wytyczne forum -To forum dla osób chc?cych porozmawia? o magii i nieco poszerzy? swe horyzonty my?lowe a tak?e podzieli? si? z innymi osobami sw? wiedz? i do?wiadczeniem oraz poradami.

Forum przeznaczone jest dla osób pe?noletnich (czyli maj?cych równe lub wi?cej ni? 18 lat [sko?czone 18 lat].

Z uwagi na to i? forum nie jest miejscem dla
reklamowania witryn komercyjnych, blogów i innych adresów www niezwi?zanych z tre?ci? dyskusji, prosimy o zaoszcz?dzenie nam czasu i nie wklejanie reklam w tre?ci postów.

Prosimy o poszanowanie i kultur? w swych postach i unikanie wszelakich k?ótni tudzie? nieu?ywanie wyzwisk.

- Niemile widziane jest: - • poruszanie tematów z dziedziny ?rodków psychoaktywnych, u?ywek, pornografii, piractwa lub innych form naruszania prawa Polski i UE.

 • promowanie religii judaistycznej, katolickiej (judeo-chrze?cija?stwa) lub pseudo-satanizmu / egzystecjonalizmu chrze?cija?skiego. Nie ?yczymy sobie tak?e zachowa? z zakresu zach?cania do czynów karalnych wobec jakichkolwiek wyzna? / religii.

 • SPAM (reklama komercyjna, ?a?cuszki, "musisz to kupi?", itp) nie maj?ce jakiegokolwiek zwi?zku z dyskusj? w danym temacie.

 • zach?canie do czynów karalnych lub stanowi?cych zagro?enie dla u?ytkownika lub osób trzecich

 • zak?adanie tematów by zada? pytanie na które wielokrotnie ju? odpowiedziano w istniej?cych ju? tematach.Korzystaj z opcji szukaj [blok wyszukiwarek na stronie g?ównej forum oraz wyszukiwarka wewn?trzna forum] - dzi?ki czemu zaoszcz?dzimy sobie wspólnie czasu a zarazem uniknie si? konieczno?ci usuwania powtarzaj?cych si? pyta?. Najlepiej po prostu przejrze? pierw dzia?y na www portalu, po czym skorzysta? z wyszukiwarki a dopiero pó?niej zada? pytanie je?li co? b?dzie jeszcze nie jasne.

 • Dokonywanie zadym lub prowokowanie innych osób w celu pokarmienia si? energi? ich emocji bez zgody sztabu moderacyjnego lub admina [Czytaj: "Forum to nie koryto w chlewie"...].
  Poprawka z kwietnia 2009:

  Kwestia poruszania tematu naka na forum mrooczlandii - za poruszanie spraw nie zwi?zanych z mrooczlandi? (czyli Naka Union, marsjan, spisku magów
  maj?cego na celu opanowa? ?wiat, etc ) b?dzie przydzielany ban / ostrze?enie

 • Sprawy zwi?zane z orientacj? lub upodobaniami seksualn? etc NIE podlegaj? jakiejkolwiek dyskusji (tzn. czytaj: tematyka nie podlega dyskusji). ?amanie tego punktu regulaminu traktowane b?dzie jako obraza uczu? religijnych.- Prawa autorskie i odpowiedzialno?? za teksty -


Administracja i moderatorzy nie ponosz? odpowiedzialno?ci za tre?? postów u?ytkowników. Ka?dy u?ytkownik sam odpowiada za tre?? napisanego przez siebie posta.

Wszelkie teksty i materia?y zamieszczone na forum s? w?asno?ci? (o ile nie zaznaczono innaczej) osób je zamieszczaj?cych i w?a?ciciele forum nie odpowiadaj? za ich tre??.
Je?li w tre?ci posta podawane s? cytaty, to mile by?oby widziane podanie poni?ej tak?e ?ród?a z jakiego zosta?y zaczerpni?te.

Zakaz kopiowania i przetwarzania tre?ci forum bez PISEMNEJ zgody autorów postów. W przypadkach tre?ci gorsz?cych lub ?amania regulaminy prosimy o u?ycie opcji 'zg?o? post moderatorowi' dzi?ki czemu szybciej b?dziemy w stanie zareagowa?.

- Nicki i podpisy -Nick / nazwa u?ytkownika (lub podpisy) o znaczeniu obra?liwym, lub wulgarnym b?d? usuwane !!!
Nazwa u?ytkownika nie mo?e zawiera? tak?e symboli specjalnych (nie b?d?cych literami lub cyframi), oraz danych kontaktowych (email, tel, gg itp).

Jeden u?ytkownik = jeden profil.
Za?o?enie kolejnego = zawieszenie / usuni?cie kont na czas bli?ej nieokre?lony.

- Rejestracja -Zarejestrowa? mo?e si? ka?da osoba pe?noletnia, która jest ?wiadoma faktu i? rejestruj?c si?, zobowi?zuje si? jednocze?nie do przestrzegania zasad Netykiety i w miar? kulturalnego zachowania si?.

Po za?o?eniu konta, konieczne jest odczekanie kilku godzin na zatwierdzenie konta przez moderatorów.

Od momentu zatwierdzenia konta u?ytkownika masz 14 dni na napisanie pierwszego posta (puste profile b?d? usuwane po 14 dniach).

Stali u?ytkownicy proszeni s? o postowanie min. raz na 6 miesi?cy.

- Prywatno??, dane kontaktowe -Dane kontaktowe czyli : numer gg ,e-mail ,zamieszczamy tylko i wy??cznie w miejscu do tego przeznaczonym czyli w profilu. Je?li kto? poda gg lub e-mail w podpisie lub w po?cie leci na pysk za za?miecanie forum i ?amanie regulaminu. Portal nie zach?ca do zamieszczenia danych kontaktowych (je?li kto? zamie?ci to tylko na w?asn? odpowiedzialno?? i skargi na trole sieciowe nie bed? uwzgl?dniane).

Poprawka z kwietnia 2009:

U?ytkownicy nie mog? widzie? cudzych profili tylko w?asne (czyli najprostsze i najsensowniejsze rozwi?zanie) - powodem jest wykryta du?a infiltracja forum przez osoby próbuj?ce prowadzi? sekciarski nabór tudzie? wy?uskiwa? osoby z forum.


- Informacje dodatkowe -Portal Mrooczlandia nie zajmuje si? magi? ?ywio?ów, oraz nie zajmuje si? handlem artyku?ami zielarskimi lub zio?ami.

W przypadku usilnego ?amania regulaminu moderatorzy maj? pe?ne prawo udzielenia ostrze?enia a w przypadku ponownych aktów narusze? regulaminu - zawieszenia konta.

Administracja i moderatorzy zastrzegaj? sobie prawo do usuwania bezsensownych i niezwi?zanych z tematem postów. Zastrzegaj? sobie równie? prawo do poprawiania postów u?ytkowników je?li zajdzie taka potrzeba np.: niepoprawne u?ycie BBCode lub nadmierne u?ywanie spacji tudzie? zabawy w ASCI Art,lub podawanie danych kontaktowych w postach itp.
Kolor czerwony zarezerwowany jest dla administracji i szwadronu moderacyjnego.


- Szukasz pomocy ? -Je?li masz k?opot lub zapytanie zw. z sprawami technicznymi to zg?o? go adminowi lub morderatorom/kom.